dissabte

CONTINGUTS
1. Energia: concepte i propietats.
2. L’energia cinètica, l’energia potencial gravitatòria i elàstica.
3. Fonts d’energia.
3. Treball mecànic. Potència mecànica. Treball i energia cinètica.
4. Energia mecànica. Principi de Conservació de l'Energia Mecànica. Dissipació de l’energia.
5. Màquines simples.
MATERIAL NECESSARI:
-          Calculadora.
-          Quadern d’aula.
-          Quadern de laboratori.
-          Material per a escriure.
NOTA GLOBAL:
Es calcularà segons els següents criteris, modificables en base a la naturalesa del grup-classe:
§         aspectes conceptuals, 70% (Controls amb preguntes teòriques i resolució de problemes)
§         aspectes procedimentals, 20% (Quadern de classe, activitats d’aula i de casa, informe sobre una pràctica de laboratori)
§         aspectes actitudinals, 10% (Registre anecdòtic -anotats en el quadern del/de la professor/a-: comportament, participació, material, motivació, interès, assistència...) 
La nota de cada avaluació serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques i la nota final del curs serà la mitjana de totes les notes de les unitats didàctiques del curs. 

  TEORIA II

  PÈNDOL DE NEWTON
  El pèndol de Newton és un dispositiu que demostra la conservació de l'energia i moviment. Està constituït per una sèrie de pèndols (normalment 5) paral·lels entre si, i adjacents a la superfície on li'ls /els hi col·loque. Cada pèndol està adjunt a un marc per mitjà de dues cordes d'igual longitud inclinades al mateix angle en sentit contrari la una amb l'altra. Si les cordes no són de la mateixa grandària, les esferes estaran desequilibrades. Aquest arranjament de les cordes permet restringir el moviment del pèndol a un mateix plànol.
  EXPERIMENTS: 
  Artefacte fet amb una ampolla d'aigua i gomes.
  Pèndol simple. Càlcul de període segons la longitud de la corda, mesurar també amb distintes amplituds. 
  CENTRALS ELÈCTRIQUES
   CENTRALS ELÈCTRIQUES ALTERNATIVES

  CENTRALS ELÈCTRIQUES CONVENCIONALS:  QUÈ FEM AL LABORATORI?
  CONSERVACIÓ DE L'ENERGIA MECÀNICA
  TREBALL DE LA FORÇA DE FREGAMENT
  HAS APRÈS BÉ LA LLIÇÓ? DEMOSTRA-HO

  FULL D'ACTIVITATS  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada